ปรับเงื่อนไขลบชื่ออาชญากร ลดอุปสรรค“คนมีประวัติ”กลับตัว

“คนมีประวัติ” กลับตัวกลับใจพร้อมเริ่มต้นใหม่แล้ว ขั้นตอน ระบบ ระเบียบในการ “ลบชื่อ” ออกจากสารบบทะเบียนประวัติที่ยุ่งยากซับซ้อนนั้นเป็นอุปสรรคทำให้กระบวนการล่าช้า ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นกระทบ “สิทธิ” ต่อเจ้าตัวผู้ที่มีชื่อปรากฏทั้งทางตรงและทางอ้อม