Blackberry จับมือมาเลเซียปกป้องภัยไซเบอร์และพัฒนาทักษะประชาชน

Loading

BlackBerry จากแคนาดาลงนามในข้อตกลงด้านซอฟต์แวร์และบริการในระยะยาวกับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านไซเบอร์ของประเทศ ข้อตกลงนี้จะช่วยให้รัฐบาลมาเลเซียสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันด้านไซเบอร์ของ BlackBerry ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันภัยไซเบอร์ ปกป้องระบบสื่อสาร ไปจนถึงข้อมูลของรัฐบาล และช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะด้านไซเบอร์ของแรงงานในมาเลเซีย