think2

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัคร” และองค์การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “SEC” กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน
1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
3. ผู้สมัครยินยอมให้ SEC ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิกหาก SEC ตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและ/หรือ เป็นเท็จทาง SEC มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้
4. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับทาง SEC จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์ในด้านอื่นๆทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ SEC
5. SEC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้วและยินยอมให้ SEC ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิกถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว