ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า

ในการตรวจพิสูจน์ทราบตัวบุคคลจากลายนิ้วมือ จะใช้จุดตำหนิต่าง ๆ ดังกล่าว ยืนยันตัวบุคคล โดยปกติจะใช้จุดตำหนิตั้งแต่ 10 จุดขึ้นไปในการยืนยันว่าเป็นลายนิ้วมือของบุคคลคนเดียวกัน

ปรับเงื่อนไขลบชื่ออาชญากร ลดอุปสรรค“คนมีประวัติ”กลับตัว

“คนมีประวัติ” กลับตัวกลับใจพร้อมเริ่มต้นใหม่แล้ว ขั้นตอน ระบบ ระเบียบในการ “ลบชื่อ” ออกจากสารบบทะเบียนประวัติที่ยุ่งยากซับซ้อนนั้นเป็นอุปสรรคทำให้กระบวนการล่าช้า ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นกระทบ “สิทธิ” ต่อเจ้าตัวผู้ที่มีชื่อปรากฏทั้งทางตรงและทางอ้อม

นิติวิทยาศาสตร์กับลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือ ลายฝ่าเท้า ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน และไม่เปลี่ยนแปลง การใช้ลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือ ลายฝ่าเท้าในการตรวจพิสูจน์บุคคลจึงเป็นที่ยอมรับ และนิยมใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก