สำนัก 10 ขอความร่วมมือ จนท.สขช. ที่ประจำการในส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ กรุณาตอบแบบ สอบถามฯ ซึ่งข้อมูลและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

Fields marked with an * are required

***ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน***