Loading

หน้าที่ขององค์การ รปภ.ฝ่ายพลเรือน

การเสริมสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544