Loading

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  1. การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ คือ มาตรการและการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้นจากการรั่วไหล การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย การก่อการร้าย การกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ และการกระทำอื่นใดที่เป็นการเปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
  2. สร้างจิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัย (Security minded) เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย และมีความระแวดระวังภยันตรายที่อาจเกิดขึ้น

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการ สำหรับหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน และเพื่อเผยแพร่และค้นคว้าความรู้ ข่าวสาร
  2. สร้างเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับจากภาครัฐสู่สาธารณะ