Loading

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยกระดับผลผลิตข่าวกรองให้สามารถถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล
2. เพิ่มขีดความสามารถในการรวบรวมข่าวสารทั้งด้านเปิด ทางลับ และทางเทคนิค
3. เพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านข่าวกรองและการปฏิบัติการด้านข่าวสาร
4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในส่วนราชการ
5. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของประชาคมข่าวกรองให้สูงขึ้นทั้งด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็น
6. ส่งเสริมการบูรณาการข่าวกรองของประเทศ
7. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

1. เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อความมั่นคงของชาติและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
4. พัฒนาบุคลากรการข่าวให้เป็นมาตรฐานและให้เป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ