think2

การเสริมสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ National Security หมายความว่า มาตรการและการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้นจากการรั่วไหล การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย การก่อการร้าย การกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐและการกระทำอื่นใดที่เป็นการเปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
จิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัย หรือ Security minded หมายถึง ความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย และความระแวดระวังภยันตรายที่อาจมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย