กฏหมาย

Icon

ประกาศ สนย. เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ฉบับที่ 2

Download
122.49 KB User: 661 downloads
Icon

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

Download
42.02 KB User: 1410 downloads
Icon

พระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

Download
203.86 KB User: 104 downloads
Icon

พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

Download
68.33 KB User: 383 downloads
Icon

ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

Download
69.59 KB User: 38518 downloads
Icon

จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

Download
72.89 KB User: 218 downloads
Icon

หลักเกณฑการขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘

Download
63.21 KB User: 155 downloads
Icon

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

Download
113.90 KB User: 240 downloads
Icon

คำสั่งมหาดไทย เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

Download
34.03 KB User: 263 downloads
Icon

หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก

Download
63.04 KB User: 270 downloads