ภาพยนตร์เป็นสื่อข้อมูลประเภทหนึ่งที่สามารถช่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ขอแนะนำ “Movies และ Drama series” ที่พิจารณาแล้วว่า เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัย ความสำคัญในการรักษาความลับ หรือการก่อวินาศกรรม ซึ่งแทรกอยู่ในเนื้อหาของแต่ละเรื่อง