ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

Download
69.59 KB User: 1852 downloads

ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2551

Download
119.00 KB User: 799 downloads

ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

Download
515.16 KB User: 586 downloads

ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554

Download
227.66 KB User: 2988 downloads

ระเบียบสํานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2556

Download
540.75 KB User: 371 downloads