พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

Download
68.33 KB User: 15 downloads

ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

Download
69.59 KB User: 767 downloads

จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

Download
72.89 KB User: 85 downloads

หลักเกณฑการขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘

Download
63.21 KB User: 43 downloads

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

Download
113.90 KB User: 96 downloads

คำสั่งมหาดไทย เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

Download
34.03 KB User: 128 downloads

หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก

Download
63.04 KB User: 146 downloads

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Download
137.10 KB User: 130 downloads

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

Download
49.99 KB User: 259 downloads

พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535

Download
70.12 KB User: 86 downloads